รู้จัก ALP
> About ALP

About ALP

เกี่ยวกับ ALP

.......กลุ่มบริษัท ALP เป็นกลุ่มบริษัทลงทุนครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย ในฐานะที่เป็น บริษัทด้านการลงทุน ที่มีรายได้จากการปันผลในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่บริษัท ถือหุ้น อยู่ในหลายธุรกิจ โดยมีนโยบายการลงทุนในลักษณะ การเข้าไปถือหุ้น การร่วมทุน ในธุรกิจที่หลากหลาย ตามนโยบาย และเป้าหมายทางธุรกิจ ของผู้บริหาร
.......กลุ่มบริษัท ALP ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2545 จากการรวมกลุ่มของนักลงทุน; นายธวัชชัย ตันติพจน์, นายสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์, และ นักลงทุนอีกหลายท่าน ALP เป็นกลุ่มบริษัทของคนไทย 100% เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็ก ในปี พ.ศ. 2532 และขยายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ รวมถึง อุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้ บริษัทในเครือทั้งหมด ต่างมีอิสระในการจัดการการดำเนินงานของตัวเอง จากที่กล่าวมาข้างต้น ภาพรวมของ ALP และผู้ร่วมทุน มีนโยบายการลงทุน ในธุรกิจหลักๆ 3 ประเภท คือ
.......• ธุรกิจ เครื่องมือห้องปฏิบัติการ, เภสัชกรรม และ ผลิตภัณฑ์ยา
.......• ธุรกิจ สินค้าอุปโภค บริโภค
.......• ธุรกิจ เคมีภัณฑ์ และ เคมีภัณฑ์พิเศษ สำหรับ อุตสาหกรรมต่างๆ
.......กลุ่มบริษัท ALP มุ่งเน้นการให้บริการ และการลงทุนในบริษัทอื่นๆ รวมถึง เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
.......กลุ่มบริษัท ALP ยังมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม รวมถึง ผู้มีส่วนได้เสีย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ALP เริ่มดำเนินธุรกิจในการให้บริการระดับมืออาชีพ แก่กลุ่มบริษัท ในเครือฯ และสร้างความก้าวหน้าและเติบโตด้วยทีมงานคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 - 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กร มีการวางแผน พัฒนาการดำเนินงาน สู่องค์กรคุณภาพแห่งชาติ (TQA : Thailand Quality Award) ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพที่ปรับปรุงมาจาก Baldrige National Quality Program (โปรแกรมคุณภาพที่เป็นเลิศ) เพื่อเสริมสร้างการบริการและการจัดการที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มบริษัทฯ

 
ปรัชญา  ในการบริหารธุรกิจ
 
“ Virtue  Quality  Happiness ”
“ คุณธรรม คุณภาพ และ ความสุข ”
 

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร คือ การดำเนินงานเพื่อสร้าง  ความมั่นคง  ยั่งยืน  และ ก้าวหน้า (ALP  :  Adamant,  Lastingness, Prosperous)  ซึ่งเป็นหลักการที่ถูกนำมาใช้ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามแนวทางการสร้างคุณภาพงานที่เป็นเลิศ   ดังนั้น ผู้บริหารทุกท่านขององค์กร จะดำเนินการตามหลักปรัชญาในการบริหารธุรกิจนี้ อย่างเคร่งครัด   ดังต่อไปนี้

 • คุณธรรม :  ความดีความถูกต้อง, ความยุติธรรม อันเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย  อาทิเช่น  ลูกค้า,  ผู้ส่งมอบ,  พนักงาน,  สังคม, และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • คุณภาพ :  การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่เป็นเลิศ และความมุ่งมั่นในการปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพที่ดีอย่างคงเส้นคงวา
 • ความสุข :  องค์กรตระหนักถึงความสำคัญของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ  ดังนั้น การสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งนำมาพิจารณาอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ทั้งในแง่ คุณธรรม, คุณภาพ, และ ผลประโยชน์สูงสุด สำหรับทุกคน

กลุ่มบริษัท  ALP  มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับกระบวนการจัดการ สู่การเป็นองค์กรคุณภาพแห่งชาติ ตามแนวทาง TQA  (Thailand Quality Award)  ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพที่ปรับปรุงมาจาก Baldrige National Quality Program  (โปรแกรมคุณภาพที่เป็นเลิศ)  ภายใต้ปรัชญาและนโยบายการบริหารขององค์กร  ดังนี้

 • สร้างผลงานที่มีอยู่ ให้มีศักยภาพที่สมบูรณ์
 • สร้างพันธมิตรที่สามารถช่วยขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่
 • ร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่ดี
 • เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง

เป้าหมายของกลุ่มบริษัท ALP   คือ การเป็นองค์กรทางธุรกิจที่มีความมั่นคง  ยั่งยืน  และ ก้าวหน้า  และตั้งมั่นอยู่ใน คุณธรรม และ คุณภาพ ในการสร้างบุคคลากรที่ดี,  ระบบการบริหารจัดการที่ดี,  ก่อให้เกิดองค์กรคุณภาพที่เป็นเลิศ ซึ่งเติบโตอย่างยั่งยืน และ สร้างสรรค์ความสุข แก่ลูกค้า, คู่ค้า, พนักงาน, และ สังคม

 • องค์กรคุณภาพที่เป็นเลิศ :   บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในระดับโลก บริษัทฯ ตระหนักถึงการสร้างดุลยภาพ ระหว่างคุณภาพในการทำงาน และ ความเป็นอยู่ของทุกคนองค์กร ทั้งนี้ เพื่อสร้าง งานบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึง ภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กร   (ตามหลักการ  TQA, เศรษฐกิจพอเพียง, ค่านิยมร่วม)
 • ความเติบโตและความสุขที่ยั่งยืน : ความสามารถในการสร้างและรักษาความเติบโตและ ความสุข สืบต่อไปยังผู้สืบทอดในอนาคต โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรง ต่อทุกส่วนที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม และ การสร้างผลการดำเนินงานที่ดี รวมถึง การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
 • มุ่งเน้นที่ลูกค้า : ในทุกด้านของการดำเนินงานขององค์กร คำนึงถึงความต้องการของ ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
 
...วิสัยทัศน์..
 
องค์กร เป็นเลิศ ทีเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นลูกค้า, คุณธรรม, คุณภาพ, และความสุข
 
...พันธกิจ...
 
เพื่อสร้างความสุขและความคุ้มค่าในการซื้อและขาย สินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ
 1. นำเสนอสินค้า, บริการ และธุรกิจใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ และนวัตกรรม 
 2. สร้างและส่งเสริมบุคลากร ตามค่านิยมขององค์กร และมีส่วนร่วมใน ความสำเร็จร่วมกัน
 3. ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
 4. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
...ค่านิยมร่วม (2VIS)
 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับบุคลากร ในการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
 
.......1. มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีคุณภาพ (V1 = Virtue and Quality)
..............o 5 ดี :- คนดี, ความรู้ดี, สายสัมพันธ์ดี, ระเบียบวินัยดี, และ ระบบงานดี
..............o 12 คำ :- ขยัน, ซื่อสัตย์, ประหยัด, อดทน, สดใส, มีวินัย, ใจเป็นธรรม, มีน้ำใจ, ให้อภัย, เข้าใจงาน, กตัญญู, รู้คุณค่าในตนเอง
.......2. มุ่งเน้นอนาคตด้วยนวัตกรรม (I1 = Innovation)
.......3.บริการที่เป็นเลิศด้วยความเต็มใจแด่คู่ค้าและเพื่อนร่วมงาน (S1 = Service Excellence)
.......4. จริงจัง สร้างความสำเร็จ (V2 = Value Added and Achievement Oriented)
.......5. บริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล (I2 = Information Management by Fact)
.......6. มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม (S2 = Social Responsibility)
 
ความสามารถหลักขององค์กร
 
ความสามารถหลักขององค์กร  :-
 • มีระบบการบริหารงานที่ดี ครบเครื่องเรื่องบริการ มุ่งเน้นและเอาใจใส่ลูกค้า ปรับปรุงอยู่เสมอ
 • มีสินค้าที่หลากหลาย คุณภาพดี สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้
 • มีความเชี่ยวชาญบริหารด้านการเงิน
 • มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 
ขีดความสามารถของบุคลากร   (P-PICSTAR) :-
 1. ความใฝ่รู้  :   เรียนรู้  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  
  ( P : Personal Mastery)
 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก  เปลี่ยนแปลง ทำงานเชิงรุก พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
  (P : Proactive for Change)
 3. การสร้างนวัตกรรม :  ปรับปรุง  มีการปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
  (I : Innovation)
 4. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า  มุ่งเน้น  (ลูกค้า)  มุ่งเน้นที่ลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
  (C : Customer Focus)
 5. การคิดเชิงระบบ  :   (คิด)  เป็นระบบ  คิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ทำต่อเนื่องได้
  (S : Systematic Thinking)
 6. การนำทีม ครบผู้นำ (ทีม)  มีความเป็นผู้นำทีม 
  (T : Teamwork and Team Leadership)
 7. สำนึกรับผิดชอบและการมุ่งเน้นผลสำเร็จ  รับผิดชอบ   มีความรับผิดชอบ มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน  (A : Accountability and Achievement Oriented)
 8. การสร้างความสัมพันธ์  :  มอบสัมพันธ์   สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
  (R : Relationship Building)

  รู้จัก ALP >>

 
> Business Philosophy
> Vision and Mission
> Core Value
> Core Competency