ธุรกิจหลักของเรา
> New Business Development Division

หน่วยงานพัฒนาธุรกิจใหม่

..........กลุ่มบริษัท ALP มีความสนใจในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต  การสร้างหรือเปิดตัวธุรกิจใหม่ และการช่วยบริหารจัดการธุรกิจเดิมให้เติบโต เป็นสิ่งที่ช่วยรับประกันคุณภาพของการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  พันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ คือ การใช้คุณลักษณะของการดำเนินงานนี้ ในตลาดการเงิน  เริ่มจากการเริ่มต้นธุรกิจ สร้างและปรับปรุงองค์กร ให้ดำรงอยู่บนความถูกต้อง มีธรรมาภิบาล และ เคารพ ต่อ กฎหมาย เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโต  กลุ่มบริษัท ALP ลงทุนในหลากหลายโอกาส และ หลากหลายธุรกิจ  นอกเหนือไปจากการอนุมัติเงินทุนต่างๆ  องค์กรยังให้การสนับสนุนในเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตและการพัฒนาธุรกิจ  นอกจากนี้ องค์กร ยังมีความสามารถในการจัดตั้งหรือลงทุนใน ผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าใหม่ๆ หรือ เทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง องค์กรมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่จากบริษัทในเครือฯ ในการลงทุน หรือการระดมทุน ในธุรกิจที่น่าสนใจ และ การขยายตัวธุรกิจ สู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่แตกต่าง

อุตสาหกรรมเป้าหมาย: -องค์กร มีความสนใจที่จะขยายและลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) องค์กรจะพิจารณาจากปัจจัยการลงทุน ดังต่อไปนี้ :
..........•  ผลิตภัณฑ์พิเศษ  (เคมีภัณฑ์, ส่วนผสมด้านอาหาร)
..........•  เครื่องมือทางการแพทย์   (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, และการบริการทางการแพทย์)
..........•  Cleantech (เทคโนโลยีสีเขียว, การขนส่ง, และ พลังงานใหม่)

 
ธุรกิจหลักของเรา  >>  หน่วยงานพัฒนาธุรกิจใหม่
> Service Provider Division
> Management Consultant Division